0118 566116

Oudercommissie

Onze school heeft een actieve oudercommissie waar we heel blij mee zijn. De leden van de oudercommissie zijn ouders/ verzorgers van kinderen die op school als leerling staan ingeschreven. De taak van de oudercommissie is het medewerking verlenen aan een groot aantal schoolse en buitenschoolse activiteiten. Deze activi­tei­ten vinden plaats onder ver­ant­woording van de schoolleiding. Een aan­tal activiteiten zijn: sport­eve­nemen­ten, schoolreizen, afscheids­feest groep 8, sin­terklaasfeest etc.

Aan het begin van een schooljaar (door middel van een strookje onderaan de infobrief) en/of bij de aanmelding van uw kind als leerling van de school kunt u aangeven of u be­reid bent zitting te nemen in de oudercommissie. Op dit moment zijn er vacatures vrij.

De oudercommissie heeft een klankbordfunctie tussen school en ouders/verzorgers. Dat wil zeggen dat ze de directie op de hoogte houdt van datgene wat onder ouders/verzorgers speelt met betrekking tot de school. Vergaderingen van de ouder­commissie worden altijd bijgewoond door een lid van het schoolteam. De oudercommissie heeft een huis­houde­lijk regle­ment waarin zaken als: aftreden, verkiezingen, taken, rechten en plichten van de leden etc. staan ver­meld.